ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายธีระเชษฐ สอนปะละ

พัฒนาการจังหวัดขอนแก่นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

กรมการพัฒนาชุมชน

"เศรษฐกิจชุมชนดี มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564"

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หัวข้อ "การจัดทำแผนการผลิต/โครงการและการตลาดเบื้องต้นของเกษตรกร" ณ ศาลาประชาวัดโพธินิมิต บ้านปากเปือย ม.7 ต.บึงเนียม

18 July 2018 /

18:00 น.

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง