คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

  1. โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

  2. ชุด Power Point นำเสนอคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนฯ 1 สิงหาคม 2562

  3. คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ

  4. แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ

  5. ฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนจังหวัดขอนแก่น 2562   (1 สค 2562)

  6. แบบรายงานจับคู่เสี่ยว

  7. แบบรายงานความก้าวหน้าการทำงาน ทุกวันที่ 15 ของเดือน

  8. สมุด Family Folder บันทึกข้อมูลครัวเรือนยากจน

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)