พช.ขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด(คสป.) ครั้งที่ 6/2560

วันที่ 19 พ.ค.2560 เวลา 09.30 น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด(คสป.) ครั้งที่ 6/2560  โดยมีประเด็นสำคัญคือ การทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  รายงานผลการดำเนินงาน การเสนอกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา และกำหนดร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานประชารัฐ   น.ส.นวลละออ   จุลพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ รกท.พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น        และนายพนมสิงห์สาย  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ตัวแทนภาครัฐ  ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมเสียงแคน

(Visited 1 times, 1 visits today)