ขอนแก่น ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

🔻ขอนแก่น ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 🔺️

✏3 ธ.ค.2561 ที่โรงแรมโฆษะ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินนอกระบบจังหวัดขอนแก่น”

✏นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานและบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการบริหารงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

✏นายพนม สิงห์สาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รก.หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน แก่ผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ให้สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญาและเพื่อพัฒนาและสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในเรื่องการบริหารจัดการหนี้ให้ไปสู่ 1ครัวเรือน 1 สัญญา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

✏โครงการครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกรมการพัฒนาชุมชน และได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากธนาคาร ธกส.จ.ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวม 208 คน ประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน คณะทำงานกองทุนชุมชน คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และคณะกรรมการ กข.คจ.

📸ปุญญาดา-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)