ขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562

🔻ขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562🔺️

✏11 ม.ค.2562 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเครือข่าย หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานพัฒนาศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ OTOP สวนรัชดานุสรณ์

✏ในการนี้นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ,นว.พช. และคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

📸ตันติกร/ปุญญาดา-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)