จ.ขอนแก่น  ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดขอนแก่น (ศจพ.จ.)  ครั้งที่ 1/2562

จ.ขอนแก่น  ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดขอนแก่น (ศจพ.จ.)  ครั้งที่ 1/2562

 

11  มิ.ย.2562  เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมเสียงแคน  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 

จ.ขอนแก่น  ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดขอนแก่น (ศจพ.จ.)  ครั้งที่ 1/2562 โดยนายสมศักดิ์   จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม

 

ในการนี้นายธีระเชษฐ   สอนปะละ  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น  นำเสนอวาระการประชุม เรื่อง ผลการสำรวจความยากจน จากข้อมูล จปฐ. ปี 2561  การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  การแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดขอนแก่น  และที่ประชุมได้พิจารณาแผนขับเคลื่อนความยากจน ในการพัฒนาอาชีพ และแผนพัฒนารายได้  โดยมอบภารกิจให้หน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องนำแผนไปขับเคลื่อนและรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบ

 

ปุญญาดา –  ถ่ายภาพ

กฤษฎา  สุนรกุมภ์ – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)