จังหวัดขอนแก่น  ประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดขอนแก่น  ครั้งที่ 4/2562

จังหวัดขอนแก่น  ประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดขอนแก่น  ครั้งที่ 4/2562

 

11 มิ.ย.2562 ที่ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 

จังหวัดขอนแก่น  จัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดขอนแก่น  ครั้งที่ 4/2562  โดยนายปานทอง  สระคูพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม

 

ในการนี้นายธีระเชษฐ  สอนปะละ  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น  มอบหมายให้นายสุรศักดิ์    แหล่งหล้า   รก.หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  รายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าการรับสมัครสมาชิก กอช.ระดับอำเภอ  ในภาพรวมจังหวัด

 

ในการนี้ที่ประชุมได้ให้อำเภอรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อน พร้อมวางแผนขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย

ปุญญาดา –  ถ่ายภาพ

กฤษฎา  สุนรกุมภ์ – รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)