กรมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญกรมการพัฒนาชุมชน ณ จังหวัดขอนแก่น

🔻กรมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญกรมการพัฒนาชุมชน ณ จังหวัดขอนแก่น🔺️

🔰15 สิงหาคม 2562 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญกรมการพัฒนาชุมชน ณ จังหวัดขอนแก่น

🔰โดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงานว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้อนุมัติให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 4 จุด ณ จังหวัดเชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสงขลา และจังหวัดขอนแก่น จุดดำเนินการละ 2 วัน สำหรับจุดดำเนินการจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

🔰โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแก่ผู้เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การวางระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการในทุกระดับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มุ่งสู่เป้าหมายการเป็น “องค์กรคุณธรรม”
2) เพื่อให้การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน มีความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อให้ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อนสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ขององค์กร และรองรับบริบทของการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการไทยยุค 4.0
กิจกรรมในการประชุมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรคุณธรรม ความรู้เกี่ยวกับการบริหารผลการประเมินการปฏิบัติราชการ และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน หรือนักวิชาการพัฒนาชุมชน จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดละ 2 คน จำนวน 40 คน และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน

📸เมธาสิทธิ์-ถ่ายภาพ
ปุญญาดา-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)