พช.ขอนแก่น ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่..สู่จังหวัดขอนแก่น

🔺️พช.ขอนแก่น ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่..สู่จังหวัดขอนแก่น🔻

😀♥️ 10 ก.ย.2562 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และจนว.พช. ร่วมแสดงความยินดี และให้การต้อนรับ ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ดังนี้

⚘นายประดิษฐ นัดทะยาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

⚘นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอเมืองขอนแก่น

⚘น.ส.สุพิชา สอนบุญลา พัฒนาการอำเภอชุมแพ

📸ปุญญาดา-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)