จังหวัดขอนแก่น Kick Off “โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น”

▶️จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงาน
“คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” (KICK OFF)◀️

📌27 กันยายน 2562 จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงาน
“คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” (KICK OFF)

โดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน โครงการนี้สืบเนื่องจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอ เดินทางไปศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาความยากจน ณ เขตการปกครองตนเอง กว่างซีจ้วง นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน และดำริให้นำแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มาใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดขอนแก่น

📌ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับภาคีการพัฒนา ได้จัดทำ “โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” ด้วยการบูรณาการความร่วมมือ กับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในรูปแบบประชารัฐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจน ตอบสนอง ทิศทาง การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Khonkaen Smart City) ด้วยกระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ 4 กระบวนงาน คือ ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต โดยมอบหมายให้ข้าราชการจากทุกหน่วยงาน “จับคู่เสี่ยว” รับผิดชอบดูแลครัวเรือนยากจน 1 ข้าราชการ รับผิดชอบครัวเรือนยากจน 2 ครัวเรือน จำนวน 740 คน จาก 26 อำเภอ และประสานความร่วมมือจากภาคเอกชน สมาคม ชมรม สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา ให้การสนับสนุน ทั้งด้านการประกอบอาชีพ การตลาด การจ้างงาน และวิชาการ โดยมีครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 1,174 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนพัฒนาได้ 661 ครัวเรือน ครัวเรือนสงเคราะห์ 513 ครัวเรือน

📌เนื้อหาการประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย
1. รับฟังนโยบาย แนวคิดการ และเป้าหมายการขับเคลื่อน “โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล)

2. รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน ฯวิเคราะห์จากการศึกษาดูงาน จากเขตปกครองตนเอง กว่างซีจ้วง โดยท่านปลัดจังหวัดขอนแก่น(ดร.อลงกต วรกี)

3. แนวทางการขับเคลื่อน “โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” โดย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น(นายธีระเชษฐ สอนปะละ)

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย“ข้าราชการคู่เสี่ยว”ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม/ชมรม และสถาบันการศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

📸ปุญญาดา-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)