หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ศักยภาพของพื้นที่เป็นตัวตั้ง ร่วมกับบริษัทไทยเบฟเบอเรจ จำกัด(มหาชน) และ บริษัทประชารัฐรักษามัคคีขอนแก่น(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

20 มีนาคม 2562 /

11:21 น.