พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ และ โครงการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารการเงินการคลังระดับอำเภอ

17 มกราคม 2562 /

17:27 น.