ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม OTOP ในพื้นที่ต่างจังหวัดตามโครงกรายกระดับผ้าไหมผลิตภัณฑ์จากไหม และ OTOP สู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 กุมภาพันธ์ 2561 /

15:03 น. /

ดาวน์โหลด

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการยกระดับผ้าไหมและ OTOP สู่สากล กิจกรรมจ้างเหมาบริการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหมและ OTOP ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

01 พฤศจิกายน 2560 /

16:55 น. /

ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการยกระดับผ้าไหมและ OTOP สู่สากล กิจกรรมจ้างเหมาบริการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหมและ OTOP ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

01 พฤศจิกายน 2560 /

16:53 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับผ้าไหมและ OTOP สู่สากล กิจกรรมจ้างเหมาบริการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหมและ OTOP ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

01 พฤศจิกายน 2560 /

16:50 น. /

ดาวน์โหลด