-ร่าง- TOR เรื่อง โครงการพัฒนาขีดความสามารถทาการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์ กิจกรรม: จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประชารัฐ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และ OTOP ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

19 มิถุนายน 2561 /

17:18 น. /

ดาวน์โหลด

-ร่าง -ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประชารัฐ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และ OTOP ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมย่อย มหกรรมของดีกลุ่มร้อยแก่นสารสินธ์ ตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถทาการแข่งขันด้านการค้าการบริการและโลจิสติกส์ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

19 มิถุนายน 2561 /

17:13 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadrant D) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 มิถุนายน 2561 /

14:34 น. /

ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadant D) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

31 พฤษภาคม 2561 /

08:42 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม Quadant D) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 พฤษภาคม 2561 /

08:39 น. /

ดาวน์โหลด

-ร่าง- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี e-bidding กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ตามโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 พฤษภาคม 2561 /

17:12 น. /

ดาวน์โหลด