ราคากลาง โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการ และโลจิสติกส์ จ้างเหมาจัดกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประชารัฐ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และ OTOP ในพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน 3 ครั้ง

10 สิงหาคม 2561 /

18:24 น. /

ดาวน์โหลด

– ร่าง – TOR โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการ และโลจิสติกส์ จ้างเหมาจัดกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประชารัฐ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และ OTOP ในพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน 3 ครั้ง

10 สิงหาคม 2561 /

18:21 น. /

ดาวน์โหลด

– ร่าง – เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการ และโลจิสติกส์ จ้างเหมาจัดกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประชารัฐ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และ OTOP ในพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน 3 ครั้ง

10 สิงหาคม 2561 /

18:19 น. /

ดาวน์โหลด

– ร่าง ประกาศ จังหวัดขอนแก่น โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการ และโลจิสติกส์ จ้างเหมาจัดกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประชารัฐ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และ OTOP ในพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน 3 ครั้ง ณ วันที่ 10 ส.ค.2561

10 สิงหาคม 2561 /

17:54 น. /

ดาวน์โหลด

New!! ประกาศจัดจ้างเหมา โครงการเพิ่มศักยภาพ การลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มน้ำโขง กิจกรรมส่งเสริมการจัดจำหน่ายและการตลาด จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 8 ส.ค.2561

08 สิงหาคม 2561 /

10:25 น. /

ดาวน์โหลด

-ร่าง- ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าบริการและโลจิสติกส์ กิจกรรม: จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประชารัฐ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและ OTOP ในพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน 3 ครั้ง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 กรกฎาคม 2561 /

17:20 น. /

ดาวน์โหลด

-ร่าง- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าบริการและโลจิสติกส์ กิจกรรม: จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประชารัฐ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและ OTOP ในพื้นที่ต่างจังหวัด

19 กรกฎาคม 2561 /

17:17 น. /

ดาวน์โหลด

ราคากลาง โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าบริการและโลจิสติกส์ กิจกรรม: จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประชารัฐ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและ OTOP ในพื้นที่ต่างจังหวัด

19 กรกฎาคม 2561 /

15:37 น. /

ดาวน์โหลด

-ร่าง- TOR โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าบริการและโลจิสติกส์ กิจกรรม: จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าประชารัฐ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและ OTOP ในพื้นที่ต่างจังหวัด

19 กรกฎาคม 2561 /

15:32 น. /

ดาวน์โหลด