News and Event

นายธีระเชษฐ สอนปะละ

พัฒนาการจังหวัดขอนแก่นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

Provincial Community Development Office of Khon Kaen

Community Development Department

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔"

One Tambon One Product

District Community Development Office News

💐สพอ.พล💐 วันที่. 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นางสาว ยุภา โสรถาวร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอพล มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา การพงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมบริจาคโลหิต แก่สภากาชาดไทย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

23 February 2018 /

14:06 น.

21 กพ 61 เวลา 09.49 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.ขก. ประธานเปิดการจัดเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จุด Kick Off ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองบัว ต.โสกนกเต็น อ.พล โดยมีนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล กล่าวรายงาน พร้อมบรรยาการ kick off ที่ตำบลต่างในอำเภอพล

23 February 2018 /

13:59 น.