News and Event

นายธีระเชษฐ สอนปะละ

พัฒนาการจังหวัดขอนแก่นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

Provincial Community Development Office of Khon Kaen

Community Development Department

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔"

One Tambon One Product

District Community Development Office News

🔹สพอ.เปือยน้อย🔹 🔹วันที่ 17 มกราคม 2562 นางลำดวน จำนงค์กิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเปือยน้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอเปือยน้อย ร่วมออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดอัมพวัน บ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี พ.อ.อ.ทวี บุญช่วย นายอำเภอเปือยน้อย เป็นประธาน โดยมีหน่วยงานราชการหลายภาคส่วนได้มาให้บริการประชาชน ในกิจกรรมครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเปือยน้อยได้ประสานกลุ่ม OTOP นำสินค้าร่วมจำหน่ายในครั้งนี้ด้วย

17 January 2019 /

14:32 น.