พช.ขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ครั้งที่ 1/2560

วันนี้  4 ต.ค.2560  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  นายธีระเชษฐ  สอนปะละ  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ครั้งที่ 1/2560  โดยนางจิรภา      เชื้อดวงผุย  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้ ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี และในที่ประชุมได้มีการพิจารณาสรรหาสตรีที่ทำประโยชน์ในด้านการพัฒนาสตรีของจังหวัดขอนแก่น  จำนวน 20 คน  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานและกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอรวมอำเภอละ 2 คน จำนวน 26 อำเภอ  รวมทั้งสิ้น 52  คน

(Visited 1 times, 1 visits today)