“พช.ขอนแก่น ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น “

“พช.ขอนแก่น ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ”

■ 16 ส.ค.2561 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการปะชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น (อกส.จ.) ครั้งที่ 6/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ซึ่งวันนี้มติที่ประชุมอนุมัติ จำนวน 35 โครงการ เป็นเงิน 2,524,300 บาท

■ โดยนางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นว.พช.ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะกรรมการ อกส.จ.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

📷ปุญญาดา-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)