พช.ขอนแก่น เปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ภูมิปัญญาสินค้าโอทอป ขอนแก่น 2018

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ส่งเสริมศักยภาพ สมรรถนะ นำภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่ ไทยแลนด์ 4.0 โดยให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ โอทอป ระดับ 1-5 ดาว ได้แก่ ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ผ้าและเครื่องแต่งกาย และสมุนไพร ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีมูลค่าเพิ่ม มีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด และมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปภายใต้ชื่องาน WOW ภูมิปัญญา สินค้าโอทอป ขอนแก่น 2018 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนตามแนวชายแดนและเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภาคลุ่มน้ำโขง กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมหลักที่ 1 การยกระดับ ผลิตภัณฑ์โอทอป แยกตาม cluster กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริมการจัดจำหน่ายและการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP ให้มีโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับชุมชนแบบยั่งยืน รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดขอนแก่น
โดยมี ผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้า OTOP จำนวน 113 ราย รวม 113 Boots ระหว่างวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 กิจกรรมในงาน มีนิทรรศการมีชีวิต การสาธิตของกลุ่มผู้ประกอบการ การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงดนตรีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
Cr.สวท.ขอนแก่น
(Visited 1 times, 1 visits today)