พช. ขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาสครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 2)

🔻พช. ขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาสครั้งที่ 2/2561 (วันที่ 2)🔺

□ 31 ส.ค.2561 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับตรวจไตรมาส ครั้งที่ 2/2561 เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1,2 และตอนกลาง

□การประชุมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจติดตามผลการผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ให้สามารถขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกันของผู้บริหารในระดับภูมิภาค และเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการทำงานตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมาย

□ โอกาสนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น นำเสนอผลการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.ขอนแก่น ในที่ประชุมครั้งนี้

□ณ ห้องประชุมหนองบึกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

(Visited 1 times, 1 visits today)