คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

 วันที่ 27 กันยายน 2562
 POWER POINT ประชุมคู่เสี่ยว
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ปลัดจังหวัดขอนแก่น
พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น
      ฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนปรับปรุง
      หนังสือเชิญประชุมคู๋เสี่ยว KICK OFF
      คำสั่งข้าราชการ คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

( รายชื่อแยกรายอำเภอ )

 กลุ่มอำเภอที่ 1  กลุ่มอำเภอที่ 2  กลุ่มอำเภอที่ 3  กลุ่มอำเภอที่ 4
 อำเภอเมืองขอนแก่น  อำเภอชุมแพ  อำเภอชนบท  อำเภอพล
 อำเภอน้ำพอง  อำเภอหนองเรือ  อำเภอบ้านไผ่  อำเภอหนองสองห้อง
 อำเภอเขาสวนกวาง  อำเภอสีชมพู  อำเภอมัญจาคีรี  อำเภอโนนศิลา
 อำเภอกระนวน  อำเภอภูเวียง  อำเภอพระยืน  อำเภอแวงน้อย
 อำเภอบ้านฝาง  อำเภอหนองนาคำ  อำเภอบ้านแฮด  อำเภอแวงใหญ่
 อำเภออุบลรัตน์  อำเภอภูผาม่าน  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  อำเภอเปือยน้อย
 เภอซำสูง  อำเภอเวียงเก่า

 

 วันที่ 1 สิงหาคม 2562
 POWER POINT กรณีศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาความยากจนเมืองจีน  (ท่านปลัดจังหวัดขอนแก่น)
โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น
 ชุด Power Point นำเสนอคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนฯ 
 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ
 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ
 ฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนจังหวัดขอนแก่น 2562   (1 สค 2562)
 แบบรายงานจับคู่เสี่ยว
 แบบรายงานความก้าวหน้าการทำงาน ทุกวันที่ 15 ของเดือน
 สมุด Family Folder บันทึกข้อมูลครัวเรือนยากจน
(Visited 1 times, 1 visits today)