โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

เอกสารถอดบทเรียนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

สื่อหนังสือพิมพ์จีน Newspaper

ผลการดำเนินงานโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น(English)

VDO ผลการดำเนินงานโครงการคู่เสี่ยว เกี่วก้อย แก้จนคนขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5 ข้อมูลครัวเรือนคู่เสี่ยวปี 2564 (ตามหนังสือสั่งการที่ ขก 0019/23855 ลว 20 กันยายน 2564)

รายชื่อครัวเรือนเป้าหมายโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ปี 2563

ป้ายลงพื้นที่ตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

 วันที่ 27 กันยายน 2562
 POWER POINT ประชุมคู่เสี่ยว
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ปลัดจังหวัดขอนแก่น
พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น
      ฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนปรับปรุง
      หนังสือเชิญประชุมคู๋เสี่ยว KICK OFF
      คำสั่งข้าราชการ คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

( รายชื่อแยกรายอำเภอ )

 กลุ่มอำเภอที่ 1  กลุ่มอำเภอที่ 2  กลุ่มอำเภอที่ 3  กลุ่มอำเภอที่ 4
 อำเภอเมืองขอนแก่น  อำเภอชุมแพ  อำเภอชนบท  อำเภอพล
 อำเภอน้ำพอง  อำเภอหนองเรือ  อำเภอบ้านไผ่  อำเภอหนองสองห้อง
 อำเภอเขาสวนกวาง  อำเภอสีชมพู  อำเภอมัญจาคีรี  อำเภอโนนศิลา
 อำเภอกระนวน  อำเภอภูเวียง  อำเภอพระยืน  อำเภอแวงน้อย
 อำเภอบ้านฝาง  อำเภอหนองนาคำ  อำเภอบ้านแฮด  อำเภอแวงใหญ่
 อำเภออุบลรัตน์  อำเภอภูผาม่าน  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  อำเภอเปือยน้อย
 อำเภอซำสูง  อำเภอเวียงเก่า

 

 วันที่ 1 สิงหาคม 2562
 POWER POINT กรณีศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาความยากจนเมืองจีน  (ท่านปลัดจังหวัดขอนแก่น)

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2562  เวลา 09.30  น.  ณ ห้องประชุมเสียงแคน  

โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น
 

ชุด Power Point นำเสนอคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนฯ 

 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ
 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ
 แบบรายงานจับคู่เสี่ยว
 แบบรายงานความผลการขับเคลื่อนโครงการ ทุกวันที่ 15 ของเดือน
 สมุด Family Folder บันทึกข้อมูลครัวเรือนยากจน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4 (ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก  0019/7801  ลงวันที่  24   มีนาคม 2563)

(Visited 1 times, 1 visits today)