ค่านิยมองค์การ พช.ขอนแก่น

 

 

 

  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้ค่านิยมองค์การ
  จัดทำประกาศค่านิยมองค์การ
  ลงนามรับทราบค่านิยมองค์การ
  ลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ

 

 

 

  จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
  ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ
  สอดแทรกเนื้อหาในการประชุมเป็นประจำ
  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

 

  นำไปสู่่การปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวัน
  เก็บหลักฐานเชิงประจักษ์
  ประเมินผลการทำงาน
  รายงานผลการทำงาน
  จัดการความรู้

 

  บุคคลต้นแบบในการส่งเสริมการใช้ค่านิยมองค์การ
  หน่วยงานต้นแบบในการส่งเสริมการใช้ค่านิยมองค์การ
  สำนักงานพัฒนาชุมชนน่าอยู่

omgomg tor onion
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ

(Visited 1 times, 1 visits today)