งานวิจัย/บทความ

  ปัญหาและแนวทางการปรับตัวของ OTOP เพื่อพร้อมรับการเปิด AEC

 การเสริมสร้างความสามารถทางการบริหารของกรรมการพัฒนาสตรีตำบลในจังหวัดขอนแก่น

 การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาความยากจน

(Visited 1 times, 1 visits today)