จปฐ./กชช 2 ค

     

ข้อมูล จปฐ. 2560

(1) สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2560  ระดับจังหวัด

(2) จำนวนประชากรของแต่ละระดับพื้นที่

(3)  รายงานสัดส่วนครัวเรือนที่อบอุ่น

(4) รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี

(5) รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน

(ุ6) ระดับความสุขเฉลี่ย

(7) รายงานจำนวนประชากร

(8) จำนวนครัวเรือนแยกตามอาชีพ

ข้อมูล จปฐ. 2559

(1) สรุปข้อมูลจปฐ.2559

(2) รายได้เฉลี่ยประชากร

    

 

สรุปข้อมูล กชช 2 ค  2558

(Visited 1 times, 1 visits today)