มาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.)

มารู้จักระบบมาตรฐานงานพัฒนาชุมชน (มชช.)

ระบบมาตรฐานงานชุมชน  (มชช.) 

จากการพัฒนาที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้เข้าไปมีส่วนกำหนดแนวทางการพัฒนาในลักษณะผู้ให้ และจะคำนึงถึงการเข้าร่วมตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานตนเองเป็นหลัก ทำให้มีการพัฒนาแบบแยกส่วน ต่างคนต่างทำ เป็นการพัฒนาที่มุ่งตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานเป็นหลัก แต่เมื่อสังคมไทยได้เผชิญกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ แนวทางการแก้ปัญหาของรัฐและสังคม จึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบกับการพัฒนาที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ประเมินผลการพัฒนา โดยหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้กำหนดตัวชี้วัด จึงได้เกิดแนวคิด ระบบการวัดและประเมินผลที่ชุมชนเป็นผู้กำหนดและนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยชุมชนอย่างแท้จริง เรียกว่า “ระบบมาตรฐานงานชุมชน” ชุมชนเข้มแข็ง เกิดขึ้นจากชุมชน มีผู้นำที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน มีกลุ่ม / องค์กรชุมชน ที่บริหารจัดการที่ดี มีกิจกรรมต่อเนื่อง มีการเคลื่อนไหวทางการพัฒนา มีการริเริ่มโครงการใหม่ ๆ และมีกระบวนการถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ มีเครือข่ายองค์กรชุมชน คือความหลากหลายขององค์กร เกิดความร่วมมือเพื่อกิจการสาธารณะ มีการประสานงานสองทางที่เท่าเทียม และมีการแลกเปลี่ยน ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน ดังนั้น “ระบบมาตรฐานงานชุมชน” หรือ “มชช.” จึงเป็นเครื่องมือสำหรับ ผู้นำ กลุ่ม /องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และ ชุมชน ใช้เพื่อทำให้รู้จักตนเอง ประเมินและพัฒนาศักยภาพตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนร่วมกับภาคีการพัฒนา โดยการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา รวมกำหนดทิศทางการพัฒนา ที่ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างเป็นระบบ

กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน มชช.

 1. ผู้นำชุมชน
 2. กลุ่ม / องค์กรชุมชน
 3. เครือข่ายองค์กรชุมชน
 4. ชุมชน

ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ

1. ผู้นำชุมชน รู้จักตนเอง สามารถพัฒนาตนเองอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง

2. กลุ่ม/องค์กรชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม รู้จักตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง และ สมาชิก อย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง

3. เครือข่ายองค์กรชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ประสานการทำงานภายในเครือข่าย รู้จักตนเอง สามารถพัฒนาตนเองอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง

4. ชุมชน เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชนอย่างมีทิศทาง มีช่องทางสะท้อนปัญหา ความต้องการ ของคนในชุมชน สามารถบริหารจัดการุมชนโดยใช้ทุนทางสังคมของชุมชนและประสานการสนับสนุนจากภาคีการพัฒนาอย่างเหมาะสม นำไปสู่ความเข้มแข็ง   พึ่งตนเองได้

คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้นำชุมชน มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในชุมชน  มีตำแหน่งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
 1. กลุ่ม / องค์กรชุมชน มีมติของสมาชิกกลุ่ม / องค์กรชุมชน ในการสมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน
 1. เครือข่ายองค์กรชุมชน มีมติของสมาชิกเครือข่าย ในการสมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน
 1. ชุมชน มีอาณาเขตพื้นที่แน่นอน มีมติประชาคมในการสมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ผู้นำชุมชน

1.1 ใบสมัคร

1.2 รูปถ่าย 1 รูป

1.3 สำเนาทะเบียนบ้าน

1.4 สำเนาบัตรประชาชน

(หากมี) รายชื่อคณะที่ปรึกษา เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำการพัฒนาตนเอง

ไปสู่มาตรฐานงานชุมชน เป็นบุคคลภายในหรือภายนอกชุมชนก็ได้

2.กลุ่ม / องค์กรชุมชน

2.1 ใบสมัคร

2.2 บันทึกการประชุมกลุ่ม/องค์กรชุมชนที่มีมติของสมาชิกในการสมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน

2.3 รายชื่อทีมนำการพัฒนา ซึ่งคัดเลือก / สรรหาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ในกิจกรรมการพัฒนา จำนวนตามความเหมาะสม (หากมี) รายชื่อคณะที่ปรึกษา เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำการพัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานงานชุมชน เป็นบุคคลภายในหรือภายนอกชุมชนก็ได้

3.เครือข่ายองค์กรชุมชน

3.1 ใบสมัคร

3.2 บันทึกการประชุมเครือข่ายที่มีมติของสมาชิกเครือข่าย ในการสมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน

3.3 รายชื่อทีมนำการพัฒนา ซึ่งคัดเลือก / สรรหาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ในกิจกรรมการพัฒนา จำนวนตามความเหมาะสม (หากมี) รายชื่อคณะที่ปรึกษา เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำการพัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานงานชุมชน เป็นบุคคลภายในหรือภายนอกชุมชนก็ได้

3.4 บันทึกประชาคมชุมชน ที่มีมติของสมาชิกชุมชน ในการสมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน

3.5 รายชื่อทีมนำการพัฒนา ซึ่งคัดเลือก / สรรหาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ในกิจกรรมการพัฒนา จำนวนตามความเหมาะสม (หากมี) รายชื่อคณะที่ปรึกษา เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำการพัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานงานชุมชน เป็นบุคคลภายในหรือภายนอกชุมชนก็ได้

ขั้นตอนการพัฒนาตนเองสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน

 1. สมัครใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน (รายละเอียดการสมัครกล่าวแล้ว)
 2. สร้างเครื่องชี้วัดการพัฒนาตนเอง ซึ่งตัวชี้วัดนี้สะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆที่ตนเองต้องการไปให้ถึง
 3. ทำแผนพัฒนาตนเอง ตามตัวชี้วัด
 4. พัฒนาตนเองตามแผน เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัด
 1. ประเมินตนเอง ตามตัวชี้วัด เป็นระยะๆ เช่น ทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน ในระยะเวลา 1 ปี
 2. สรุปผลการประเมินตนเอง
 3. เสนอผลการประเมินตนเองต่อ มชช. อำเภอ

Capstone consultants will work with you to determine one of the best solution to satisfy your requirements. We have successfully integrated Project Management Systems with a selection of software program packages, together buy capstone project with Lawson, Oracle Financials, and in-house purposes. In right now’s more and more competitive market, businesses are challenged to do more with much less. To maintain a bonus on this fast-paced, unsure financial surroundings, your organization must optimize its resources, safe well timed entry to data and successfully collaborate by way of consistent, repeatable processes. The sheer scope of structural engineering work isn’t simply summed up in a single sentence. The career is marked by all kinds of specialists, from seismic exp…

(Visited 1 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *