หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี2563

 

หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ปี 2563

รายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2552-2559

กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การเป็นวิถีชีวิต Way of life

 

 

 

กิจกรรมคัดเลือก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น  เป็นสุข”ปี 2560

(Visited 1 times, 1 visits today)