จังหวัดขอนแก่น คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับ กลุ่มโซนอำเภอ ประจำปี 2562

จังหวัดขอนแก่น  คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น  เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น    ระดับ  กลุ่มโซนอำเภอ  ประจำปี 2562

 

11 มิ.ย.2562 พช.ขอนแก่น คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น  เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น    ระดับ  กลุ่มโซนอำเภอ  ประจำปี 2562  ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 มีกิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดีเด่น ประกอบด้วย 1.ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) 2.กลุ่มองค์กรชุมชนดีเด่น 3. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น 4. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

 

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายชุมชนที่มีผลงาน และ กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

 

จังหวัดขอนแก่น จัดประกวดพิจารณาคัดเลือก ระดับกลุ่มโซนอำเภอ โดยนายธีระเชษฐ  สอนปะละ  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เป็นคณะกรรมการพิจารณาฯ จำนวน 4 ทีม

 

ซึ่งวันนี้กำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านและกิจกรรมพัฒนาดีเด่น ระดับกลุ่มอำเภอ  ดังนี้ บ้านขามป้อม อ.ชุมแพ/บ้านป่าเปือย อ.เขาสวนกวาง /บ้านโคกน้ำเกลี้ยง อ.อุบลรัตน์/ บ้านหนองคลองใหญ่ อ.หนองสองห้อง /บ้านวังม่วง อ.เปือยน้อย /บ้านนายาว อ.โคกโพธิ์ไชย และบ้านเหล่าเหนือ อ.ชนบท

 

เพื่อพิจารณาคัดเลือก กลุ่มอำเภอละ 1 หมู่บ้าน เข้ารับการพิจารณาระดับจังหวัดต่อไป

 

ทีมงานพช.ขอนแก่น

เมธาสิทธิ์/ปุญญาดา – ถ่ายภาพ

(Visited 1 times, 1 visits today)