จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีลงนาม MOU ประสานความร่วมมือ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

💢จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีลงนาม MOU ประสานความร่วมมือ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และเพื่อเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 💢

🌟วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือ “โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ระหว่างสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรมการพัฒนาชุมชน กับจังหวัดขอนแก่น เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นางมุกดา พงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น นายเข็มชาติ สมใจวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมลงนามการรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย เพื่อช่วยกันสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ให้แก่ชุมชน รักษาเอกลัษณ์ทางวัฒนธรรม และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น และน.ส.ศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นพยาน โอกาสนี้ ดร.วันดี กุลชรยาคง จุลเจริญ ได้กล่าวเจตจำนงค์ประสานความร่วมมือ ในการร่วมสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทย และชื่นชม 30 ชุมชนใน จ.ขอนแก่น ที่สืบสานการทอผ้าไทย ผ้าไหมมัดหมี่ และนำมาผลิตภัณฑ์ร่วมจัดแสดงและจำหน่าย ในงานเจรจาจับคู่ธุระกิจ ร่วมกับ TCEB

🌟ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในการจัดกิจกรรมครบรอบ 1 ปี ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ (World Craft City For lkat (Mudmee) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

🌟ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

———————–
📸(ข่าว)ปุญญาดา
PR.CDDKHONKAEN

(Visited 1 times, 1 visits today)