จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมครบรอบ 1 ปี ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

💢จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมครบรอบ 1 ปี ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”💢

📌วันนี้ 2 ธ.ค.2562 จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมครบรอบ 1 ปี ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

📌โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานว่า ตามที่สภาหัตถกรรมโลก ภายใต้องค์การยูเนสโก ได้ประกาศรับรองให้จังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองหัตถกรรมแห่งผ้ามัดหมี่ (World Craft City for Ikat (Mudmee)) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 อันส่งผลให้จังหวัดขอนแก่น กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการผลิตผ้าไทยที่โดดเด่นที่เป็นหัตถกรรมด้วยมือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการ การขยายโอกาสทางการตลาดกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ผ้ามัดหมี่ในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น สอดคล้องกับการเป็นเมืองแห่งการประชุมสัมมนา (Mice City) ในขณะเดียวกัน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โดยมีเจตจำนงเพื่อเชิญชวน ในส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์การภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวัน

📌ผู้ที่ร่วมลงนาม MOU ประกอบด้วย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นางมุกดา พงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น นายเข็มชาติ สมใจวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมลงนาม นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น และน.ส.ศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นพยาน

📌การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อจัดแสดงผลงานและความสำเร็จของการขับเคลื่อน เมืองหัตถกรรมโลก แห่งผ้ามัดหมี่ ครบรอบ 1 ปี ในการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562
2) เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมคุณค่าผ้าไทย ทำให้ไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน
3) เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมพลังร่วมกันขับเคลื่อน เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ การเป็นศูนย์กลางเมืองหัตถกรรมโลก ในอนาคต
กิจกรรมสำคัญในงานประกอบด้วย
1. พิธีทางศาสนา และโครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้ องค์ราชัน ประจำปี 2562 โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
2. การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และความสำเร็จของการขับเคลื่อนเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
3. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โดยกรมการพัฒนาชุมชน สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และจังหวัดขอนแก่น
4. กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการซื้อ (Byers) จำนวน 15 ราย และกลุ่มผู้ประกอบการขาย OTOP (Sellers) จำนวน 30 ชุมชน โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB (ทีเซฟ)

📌กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชน รวมทั้งสิ้น 300 คน
–‐———————-
📸ปุญญาดา-รายงาน
PR.CDDKHONKAEN

(Visited 1 times, 1 visits today)