พช.ขอนแก่น ลงพื้นที่จัดทำรายละเอียดโครงการประกอบคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 13 ม.ค.2563 เวลา 15.00 น. ณ บ้านดอนช้าง ต.ดอนช้าง อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น

นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายประดิษฐ์ นัดทะยาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางวิไลลักษณ์ ภักดีนวล นว.พช.(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ) ลงพื้นที่ร่วมจัดเวทีพูดคุยเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการประกอบคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ “ศูนย์ศิลป์ ผ้าถิ่นทันสมัยไทขอนแก่น” ณ ที่ทำการกลุ่มทอผ้าบ้านดอนช้าง ต.ดอนช้าง อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น โดยมีนางจิตติพร ศรีบุญเรือง นว.พช.ชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล ประธานกลุ่มและกรรมการกลุ่มทอผ้าฯ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการฯ

———————
📸 วิไลลักษณ์ /จิตติพร : ถ่ายภาพ
(ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)