พช.ขอนแก่น : ประชุมทีมงาน (Morning Brife) เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานเดือนมกราคม 2563

วันที่ 14 ม.ค.2563 เวลา 10.30 น. ณ สพจ.ขอนแก่น

นายประดิษฐ์. นัดทะยายหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประชุมทีมงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม/งานสำคัญ เดือนมกราคม 2563 อาทิ โครงการ ตามแผนปฎิบัติงานและติดตามความก้าวหน้างานที่อยู่ในความรับผิดชอบของนักวิชาการฯ แต่ละคน และวางแผนปฏิบัติการร่วมกัน

———————
📸 วาสนา : ถ่ายภาพ
(ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)