💠พช.ขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมายตามนโยบายการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ “โคก หนอง นา โมเดล” ปี 2563 💠

📢📢 วันที่ 25 มกราคม 2563
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดยนางสาววาสนา อังวะ และนางสาวจิตตวดี นกพะเนาว์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” อ.พล อ.เปือยน้อย และ อ.หนองสองห้อง ดังนี้
📌ครัวเรือนนายณรงค์ศักดิ์ มูลจันรา ม.7 ต.หัวทุ่ง อ.พล กิจกรรมเด่น คือ การจัดการพื้นที่ปลูกผักสวนครัว 5 ไร่ ขุดสระเลี้ยงปลา 6 บ่อ 2 ไร่ โรงเรียนผักไฮโดร และเลี้ยงหมูป่า
📌ครัวเรือนนายสุภาพ เสาร์สว่าง ม. 2 ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย กิจกรรมเด่น คือ การทำนา ปลูกพืชผัก และเลี้ยงวัว
📌ครัวเรือนนายเทวากร พรมสวัสดิ์
ม.4 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง กิจกรรมเด่น คือ การทำเกษตรผสมผสาน
📌โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้ง 3 อำเภอ ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลครัวเรือนในครั้งนี้ด้วย 📢📢

———————
📸 วาสนา : ถ่ายภาพ
(ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)