💠 พช.ขอนแก่น : รับฟังการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ Video conference 💠

🕑 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น 🕓

📣📣 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ฝ่ายอำนวยการ โดยนางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมทีมงาน รับฟังการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ Video conference โดยมีประเด็นสำคัญ ในเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต การเบิกจ่ายงบประมาณ ต้วชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการพัฒนาการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 📢📢

———————
📸 เมธาสิทธิ์ – ถ่ายภาพ
(ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)