💠 พช.ขอนแก่น : ร่วมประชุมการสร้างความมั่นคงทางอาหาร (ผักและผลไม้) จังหวัดขอนแก่น 💠

💢ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่💢

📣📣วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร (ผักและผลไม้) จังหวัดขอนแก่น ภายหลังมาตรการผ่อนปรนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ข้อสรุปสำคัญของการประชุม คือ 1) แนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมมั่นคงทางอาหาร โครงการสร้างธนาคารอาหาร (Food bank) โดยเฉพาะ “ผัก” 2) การจัดทำฐานข้อมูล/การบริหารจัดการ/และการบูรณาการข้อมูลผักโดยนำ Platform ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น Center ในการแจกแจงข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) หน่วยงาน/องค์ได้นำเสนอภารกิจ/พันธกิจที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนา”ผัก” ที่อยู่ในความรับผิดชอบและพร้อมเชื่อมโยงกับ Platform ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4) พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร : เติมน้ำ เติมบุญ เติมทุน เติมอาชีพ จังหวัดขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อน/การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจทุกภาคส่วน/ทิศทางการขับเคลื่อน “ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง” อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ นัดทะยาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางปิยะดา สิงห์สาย นว.พช.ชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ) นางวิไลลักษณ์ ภักดีนวล นว.พช.ชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ) ร่วมประชุมฯ และวางแผนการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 📣📣

———————
📸 (ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(dinosaur)

💠 พช.ขอนแก่น : ร่วมประชุมการสร้างความมั่นคงทางอาหาร (ผักและผลไม้) จังหวัดขอนแก่น 💠

📣📣วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร (ผักและผลไม้) จังหวัดขอนแก่น ภายหลังมาตรการผ่อนปรนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ข้อสรุปสำคัญของการประชุม คือ 1) แนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมมั่นคงทางอาหาร โครงการสร้างธนาคารอาหาร (Food bank) โดยเฉพาะ “ผัก” 2) การจัดทำฐานข้อมูล/การบริหารจัดการ/และการบูรณาการข้อมูลผักโดยนำ Platform ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น Center ในการแจกแจงข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) หน่วยงาน/องค์ได้นำเสนอภารกิจ/พันธกิจที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนา”ผัก” ที่อยู่ในความรับผิดชอบและพร้อมเชื่อมโยงกับ Platform ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4) พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร : เติมน้ำ เติมบุญ เติมทุน เติมอาชีพ จังหวัดขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อน/การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจทุกภาคส่วน/ทิศทางการขับเคลื่อน “ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง” อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ นัดทะยาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางปิยะดา สิงห์สาย นว.พช.ชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ) นางวิไลลักษณ์ ภักดีนวล นว.พช.ชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ) ร่วมประชุมฯ และวางแผนการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 📣📣

———————
📸 (ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)