💠 พช.ขอนแก่น : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรสตรีระดับภาค (กพสภ.) ในการสนับสนุนงานสัมมาชีพชุมชน💠

💥ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่💥

📣📣วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์รีสอร์ท อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พบปะผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรสตรีระดับภาค (กพสภ.) ในการสนับสนุนงานครัวเรือนสัมมาชีพ และบรรยายให้ความรู้ในเรื่องบทบาทสตรีในการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีและครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด ๆ ละ 1 คน นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงาน จังหวัดละ 1 คน และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง จังหวัดละ 1 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 60 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินพัฒนาสตรีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ๆ ละ 3 ครัวเรือน กำหนดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2563 โดยมีพิธีเปิดการประชุมฯ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกรีน 2 โรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์รีสอร์ท อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น📣📣

———————
📸 ณฐมน – ภาพข่าว
(ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)