💠 พช.ขอนแก่น : ร่วมประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID -19 จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2563 💠

💥ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่💥

📢📢 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศรีบริรักษ์ (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 จังหวัดขอนแก่น โดยมีส่วนราชการ เอกชน และภาคประชาสังคม ที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมประชุมฯ
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ นัดทะยาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางสาวณฐมน ศรีอาจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
📌ที่ประชุม ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวการเสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำภาคเกษตร หลังวิกฤตการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมุ่งเน้นการจัดหาและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร(ฝาย/บ่อบาดาล) ด้วยระบบกระจายน้ำแบบหอถังสูงและชุดสูบบาดาลน้ำตื้นระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและลดการใช้น้ำภายใต้รูปแบบ “หาน้ำให้เจอ เก็บน้ำให้ได้ ใช้น้ำให้เป็น” กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 284 กลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน กระจายอยู่ทั้ง 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น บูรณาการกิจกรรมครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต-แปรรูป-การตลาด เพื่อมุ่งไป ขอนแก่น เมือง Smart City ในอนาคต โดยมอบหมายสำนักงานเกษตรจังหวัดจัดทำรายละเอียดข้อมูลโครงการเพิ่มเติมและเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านไปยังคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ระดับชาติ ตามแนวทางของคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ต่อไป📢📢

———————
📸 ณฐมน-ภาพข่าว
(ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)