💠 พช.ขอนแก่น : ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) กระทรวงมหาดไทย 💠

💥ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่💥

📣📣วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 – 18.40 น. ณ ห้อง War Room และห้อง 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ทุกจังหวัดรับทราบผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม นโยบายสำคัญของกรมฯ
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ และนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมรับฟังการประชุมฯ ณ ห้องประชุมดอกคูน (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 26 อำเภอ รับฟังการประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย เพื่อนำนโยบาย/ข้อสั่งการ แนวทางการดำเนินงานของกรมฯ ไปใช้ในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่
ในการรับฟังการประชุมกรมฯ ครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้ใหม่ ๆ ในเรื่อง ตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ของผู้ที่ได้รับรางวัลระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน และรับทราบผลการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และการขับเคลื่อนโครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน การประชาสัมพันธ์งาน การบูรณาการ และการสร้างการเรียนรู้ในการทำงาน📣📣
—————————–
📸 (ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)