💠 จังหวัดขอนแก่น : คัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ต้นแบบของจังหวัดขอนแก่น 💠

💥 ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่💥

📣📣 วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ อาคารพุทธศิลป์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีคัดเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ต้นแบบของจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล
ซึ่งจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ดำเนินกิจกรรมยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และเครือข่ายผ้าขาวม้า ผ้าฝ้าย ตามโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล เพื่อพัฒนาต่อยอด ขยายผลองค์ความรู้มาปรับประยุกต์ในการพัฒนาเครือข่าย ให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมเวทีฯ และกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ จากนั้น เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแปรรูปผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า จากอำเภอ เมืองขอนแก่น บ้านฝาง ชุมแพ เวียงเก่า และเขาสวนกวาง ต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ
ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบดีเด่นของจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกบ้านโนนชัย ม.2 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 📣📣

———————
📸 (ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)