💠 พช.ขอนแก่น : ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เรือนจำกลางขอนแก่น 💠

💥 ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่💥

📣📣 วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ เรือนจำกลางขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น) เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรม โครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 14 กันยายน 2563 โดยใช้สถานที่ภายในเรือนจำกลางขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นสถานที่ฝึกอบรม มีผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ จำนวน 451 คน เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เข้ารับการฝึกอบรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ สามารถช่วยเหลือประชาชนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ และหลังจากที่ผู้ต้องขังพ้นโทษไปแล้วจะไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป พร้อมทั้งมีจิตสำนึกรักต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี ปรองดอง มีความหวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาติไทย แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีฯ จำนวนกว่า 500 คน
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีฯ 📣📣

—————————
📸 (ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)