💠 พช.ขอนแก่น : ร่วมโครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP Big Data) 💠

💥 ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่💥

📣📣 วันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ และนางอุไรพร ถิ่นวิมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในระบบ Big Data โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP Big Data) และร่วมอภิปรายผล ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานในระบบ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ๆ ละ 2 คน ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับในการจัดประชุมครั้งนี้ จะสามารถนำผลการสัมมนาไปประกอบการปรับปรุงและพัฒนาระบบการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จัดโดย กรมการพัฒนาชุมชน 📣📣

———————
📸 (ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)