💠 พช.ขอนแก่น : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11/2563 💠

💥 ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่💥

📢📢 วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พบปะมอบแนวทางการทำงานให้กับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยเน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการหนี้ไม่ให้เกินร้อยละ 5 การรับสมัครสมาชิกกองทุนฯเพื่อให้สมาชิกเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น และแนวทางการพิจารณาเห็นชอบโครงการโดยให้คำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ เกิดประโยชน์สุงสูดกับพี่น้องประชาชน
โอกาสนี้ คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ได้มอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อต้อนรับพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ที่มารับตำแหน่งใหม่ด้วย
ว จากนั้น นางทัศนีย์ ศรีโสภา หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ประธานการประชุมได้ดำเนินการประชุมในเรื่องสำคัญ ดังนี้
1. รับทราบผลการดำเนินงานกองทุนฯในรอบปี 2563
2. แจ้งคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชุดใหม่
3. แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปี 2564 ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2564 📢📢
———————
📸 เมธาสิทธิ์ – ภาพข่าว
(ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)