💠 พช.ขอนแก่น : ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจำปี 2565 💠

💥 ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่💥

📣📣 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ประชุมพัฒนาการอำเภอ เพื่อร่วมกันทบทวนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบันของกรมการพัฒนาชุมชน (SWOT) เพื่อประกอบการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ กรมฯ ปี 2565
ที่ประชุมได้ร่วมกันทบทวนและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส ในการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน อย่างครอบคลุม และจะได้สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ข้อมูล/ข้อเสนอ/แนวทางการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก ตามการวิเคราะห์ ส่งให้กรมฯ พิจารณาต่อไป 📣📣

———————
📸 (ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)