💠พช.ขอนแก่น ประชุมสื่อสารทิศทางและนโยบายการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 💠

💠ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่💠

🔺️พช.ขอนแก่น ประชุมสื่อสารทิศทางและนโยบายการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 🔻

📻 วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ประชุมเพื่อสร้างการรับรู้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ถึงทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนองค์กรฯ โดยนายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ผอ.กลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
📢 นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
📢 นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการในปี 2564
📢 นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ มอบหมายให้นางยุภาพร ฑีบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ชี้แจงประเด็นการสร้างความเข้มแข็งชุมชน /การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวและการขัเคลื่อนภารกิจสำคัญ 📻
———————
📸 กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.ขอนแก่น-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)