พช. ขอนแก่น ร่วม ฝึกอบรมโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) กิจกรรมที่ 1.2 เพิ่มทักษะการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน (อบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZO0M) 

พช. ขอนแก่น ร่วม ฝึกอบรมโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) กิจกรรมที่ 1.2 เพิ่มทักษะการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน (อบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZO0M)

📌วันที่ 23 มีนาคม 2564
เวลา 10.00 น.
นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market)
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการเป็นนักจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน จัดการความรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
และสร้างคลังความรู้ในงานพัฒนาชุมชน

📌นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้น.ส.อัญชนิดา กมลเพ็ชรผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมฯ

📌กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดดำเนินการโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน
(KM Market) กิจกรรมที่ 1.2 เพิ่มทักษะการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน (อบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZO0M) ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 1 คน และจนท.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 3 คน(อำเภอชุมแพ บ้านไผ่ และพล) เข้าร่วมอบรมกอบรมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

—————–
📸(ข่าว)กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)