พช.ขอนแก่น : เตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล”

>> เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวสุพิชา สอนบุญลา พัฒนาการอำเภอชุมแพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการติดตามตรวจเยี่ยมกิจกรรมพัฒนาชุมชน การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุรภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ พื้นที่แปลง นายภูรี หอมจันทร์ บ้านหนองโปร่งใส หมู่ที่ 14 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

>> จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และกำหนดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคของครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ( Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน จำนวน 1 จุด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน การเอามื้อสามัคคีร่วมกันในแปลงของครัวเรือนต้นแบบ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะดำเนินการในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ พื้นที่แปลง นายภูรี หอมจันทร์ บ้านหนองโปร่งใส หมู่ที่ 14 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

—-ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—-

ภาพถ่าย (:) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)