จังหวัดขอนแก่น ติดตามรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ( Video Conference)

>> วันพุธที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 3/2564 ณห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

>> โดยนายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางจีรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมรับชมการประชุมฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ซึ่งสรุปประเด็นข้อสั่งการที่สำคัญของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อาทิ
(1) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”
(2) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(3) การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้บริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนโดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียนมีระยะเวลาในการใช้จ่ายเงินภายในไตรมาส 3 ติดตามและทบทวนฐานข้อมูลลูกหนี้เป็นระยะ พิจารณากำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(4) การจัดงานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด – 19
(5) การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

>> ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตราย

—-ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—-

ภาพถ่าย/ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ. ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)