🦕พช.ขอนแก่น รับการตรวจราชการตามแผนปฎิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2564🦕

>>วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 -16.30 น. นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน(CLM)ในพื้นที่อำเภอแวงใหญ่
🌟โดยนายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางยุภาพร ทีบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ(ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายสุริยา พรานไพร นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และทีมงานอำเภอแวงใหญ่ ประกอบด้วย นายปรัตถกร บุสาวรรณกร นายอำเภอแวงใหญ่ นายปลวัชร วรรณจงคำ พัฒนาการอำเภอแวงใหญ่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแวงใหญ่ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เจ้าของแปลง ช่างท้องถิ่น พร้อมครัวเรือนต้นแบบ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งให้ข้อมูลการดำเนินงาน
🖋 ในการตรวจติดตามราชการในครั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจำนวน 2 แปลง ในพื้นที่ ม.5 ต.แวงใหญ่ ได้แก่
1. แปลงของนางประพาต แก้วจันทร์ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ใช้แบบมาตรฐาน 2:3 ดินร่วนปนทราย
2. แปลงของนายเดชา บุญประคม ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ใช้แบบแปลนที่ออกแบบใหม่
ขณะนี้ทั้ง 2 แปลง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจรับ
💥ผู้ตรวจราชการกรมฯได้สอบถามความรู้สึกเจ้าของแปลงที่เข้าร่วมโครงการ​ฯ และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่โครงการฯ ซึ่งทุกคนได้ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า มีความพึงพอใจมาก​กับผลที่ออกมา​ ทั้งช่างผู้ควบคุมงาน​ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ​ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอมีความเอาใจใส่​ ให้คำแนะนำ​ สร้างความเข้าใจในการดำเนินการด้วยดีตลอดมา​ ขอขอบคุณที่มีโครงการดีๆแบบนี้มา​ให้​ และในฐานะเจ้าของแปลงก็จะตั้งใจพัฒนาพื้นที่ของตนให้สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหาร​ เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ​ต่อไป

—-ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—–

ภาพถ่าย (:) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น

 

(Visited 1 times, 1 visits today)