🦕พช.ขอนแก่น ประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านเอกลักษณ์ผ้าไทย เพื่อพิจารณาคัดเลือกลายผ้าเอกลักษณ์จังหวัดขอนแก่น🦕

>>เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านเอกลักษณ์ผ้าไทย พร้อมด้วยนางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน) นายยุทธพันธ์ ทองป้อง พัฒนาการอำเภอชนบท ผู้เชี่ยวชาญด้านเอกลักษณ์ผ้าไทยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมมัดหมี่ในเขตอำเภอชนบท เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชนบท ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
🖋ในการประชุมฯครั้งนี้ สืบเนื่องจากท่าอากาศยานขอนแก่นอยู่ในระหว่างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นหลังใหม่ โดยในการปรับปรุง และก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานหลังใหม่นี้ได้เล็งเห็นความสำคัญของการตกแต่งอาคารให้เห็นถึง ความมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของความเป็นอีสาน ซึ่งถ่ายทอดผ่านทางผ้าไหมที่มีลวดลายสวยงาม และในการนี้ได้มีการออกแบบตกแต่งภายในอาคารโดยได้พิจารณาใช้ผ้าไหมมาประดับตามเสาอาคารจำนวน 17 ต้นๆละ 2 ผืน เพื่อให้ผู้มาใช้บริการ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชื่นชมเอกลักษณ์ของผ้าไทย
🌟 ในการประชุมในวันนี้ได้พิจารณาคัดเลือกลายผ้าที่เหมาะสมมีทั้งลายอัตลักษณ์ และลายประยุกต์ รวมทั้งสิ้น 38 ลาย โดยผู้เชี่ยวชาญและครูผ้า ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 34 ลาย ซึ่งเป็นลายผ้าที่เหมาะสม สวยงามเพื่อประดับตามเสาภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นหลังใหม่ เพื่อความสวยงามและชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่นต่อไป

😷ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid -19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย

—-ขอนแก่น : เมืองหัตกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—-
ภาพ (:) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)