พช.ขอนแก่น ประชุมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่ Motto “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

>>วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการขับเคลื่อน กิจกรรมเพื่อนำไปสู่คติพจน์ (Motto) ภายใต้หัวข้อ “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมพิจารณาฯ ผลงานจากทั้ง 27 ตำบล 26 อำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย
– ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รองประธานกรรมการ
– ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กรรมการ
– ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กรรมการ
– ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ กรรมการ
– นางยุภาพร ทีบุตร ผช.ผองกลุ่มงานส่งเสริมฯ กรรมการและเลขานุการ
– นางสาววาสนา อังวะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
>> คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบฯ ในครั้งนี้ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก 4 ด้าน 100 คะแนน โดยมีรายละเอียดการให้คะแนน ดังนี้
– ผลสำเร็จเป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือน (มี.ค. – พ.ค .64) ค่าคะแนน 30 คะแนน
– พัฒนาการด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหาร (ก่อน – หลัง) ค่าคะแนน 20 คะแนน
– บทบาทผู้นำ 15 คน ในการกระตุ้นกระบวนการมีส่วนร่วม ค่าคะแนน 20 คะแนน
– การพัฒนาขยายผลและความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการ ค่าคะแนน 30 คะแนน
>>ในการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบฯในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จังหวัดขอนแก่นจึงได้กำหนดการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบฯเป็นสองรอบ รอบที่ 1 (ในวันนี้) เป็นการคัดเลือกโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโดยตรวจดูเอกสาร รอบที่ 2 คัดเลือกโดยวิธีการลงพื้นที่หมู่บ้านที่ส่งเข้าประกวดจริง ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2564

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid -19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง ตามมาตรการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย

—-ขอนแก่น : เมืองหัตกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—-
ภาพถ่าย /ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)