พช.ขอนแก่น วิศวกรจิตอาสา จากชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรม มข. อาจารย์รักษ์เผ่า พลรัตน์ ลงพื้นที่สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา พช. ” ที่จังหวัดขอนแก่น

🔸 วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายเมธาสิทธิ์ สิริจันทร์ชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนายการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ) ลงพื้นที่พร้อมด้วยวิศวกรจิตอาสา
จากชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรม มข. อาจารย์รักษ์เผ่า พลรัตน์ เพื่อเดินหน้าสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” พื้นที่อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
🔸 โดยมีนายรังสรรค์ เชื้อสาวะถี พัฒนาการอำเภอหนองนาคำ นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) ให้การต้อนรับและลงพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา พช. งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564 จำนวน 3 แปลง ดังนี้
1. แปลง HLM นายวิไล ไชสงค์ บ้านกุดธาตุ ตำบลกุดธาตุ พื้นที่ดำเนินการ 3 ไร่
2. แปลง HLM นางกาญจนา สูญเจิม บ้านใหม่สามัคคี ตำบลขนวน พื้นที่ดำเนินการ 3 ไร่
3. แปลง HLM นายอภิชาติ แคนา บ้านนาหัวบ่อ ตำบลกุดธาตุ พื้นที่ดำเนินการ 3 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1:1
🔸ผลการลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานในครั้งนี้ แปลง HML นายวิไล ไชสงค์ และ แปลง HML นางกาญจนา สูญเจิม วิศวกรจิตอาสา จากชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรม มข. อาจารย์รักษ์เผ่า พลรัตน์ ให้คำแนะนำในการจัดทำรูปแบบแปลนในพื้นที่เนื่องจากมีบ่อน้ำเดิม โดยการออกแบบแปลนใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่และภูมิสังคมภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าของแปลง ส่วนแปลง HML นายอภิชาติ แคนา วิศวกรจิตอาสา ได้ให้คำแนะนำและแนวทางการตรวจรับงานจ้างแก่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เพื่อจะได้นำไปใช้ในการทำงานต่อไป
ทั้งนี้ ในการติดตามงานครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid -19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย

—-ขอนแก่น : เมืองหัตกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—-
ภาพ (:) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)