พช.ขอนแก่น : ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น รอบการประเมินที่ 1/2564

>> พช.ขอนแก่น : ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น รอบการประเมินที่ 1/2564

>>วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) ณ ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น โดยคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทั้ง 4 กลุ่ม ผู้แทนพัฒนาการอำเภอ จำนวน 2 คน ผู้แทนนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด 3 คน และผู้แทนพัฒนากร 2 คน เข้าร่วมการประชุมฯ
>>การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการของข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น รอบการประเมินที่ 1/2564 การประเมินผลการปฏิบัติราชการในครั้งนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
>> ทั้งนี้ ในการจัดประชุมฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

—-ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—–

ภาพถ่าย/ ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)