พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

>>วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมฯ มีประเด็นการประชุมและข้อสั่งการที่สำคัญ ดังนี้
1.การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นำเสนอโดย กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เน้นย้ำว่า ขอให้จังหวัดบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ SARA ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำเสนอโดย กลุ่มกฎหมาย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เน้นย้ำว่าขอให้จังหวัด กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการเร่งรัดการติดตามหนี้ ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งให้จังหวัดทราบแล้ว อาทิ
1) ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระหว่างส่วนกลาง จังหวัด และอำเภอ
2) บริหารจัดการหนี้ค้างชำระให้ลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 5 ของหนี้คงเหลือ ภายใน 30 กันยายน 2564
3) ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ฉบับที่ 2) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ -1 พฤษภาคม 2564
4) ติดตามการดำเนินการหนี้ที่จะขาดอายุความในปี 2564
3. รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) และการจัดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2564) นำเสนอโดย กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี : ขอให้จังหวัดกำกับยอดการบริหารจัดการหนี้ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กำหนด โดยบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการหนี้ในโปรแกรมจัดการทะเบียนลูกหนี้ (SARA)
4.พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564 นำเสนอโดย กลุ่มกฎหมาย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เน้นย้ำว่า กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 เมษายน 2564 มีผลใช้บังคับ วันที่ 11 เมษายน 2564) ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดและอำเภอศึกษาแนวทางการดำเนินการทางกฎหมายให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และปฏิบัติใช้อย่างถูกต้อง
5.โครงสร้างการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำเสนอโดย กลุ่มอำนวยการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เน้นย้ำให้จังหวัดศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างฯ รวมถึงปฏิบัติระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

>>ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุริยา พรานไพร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

>>  ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

—-ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่—–

ภาพถ่าย/ ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)